افزایش قابل ملاحظه تبخیر در فروردین و اردیبهشت ماه دراستان گلستان

افزایش قابل ملاحظه تبخیر در فروردین و اردیبهشت ماه دراستان گلستان

نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان گلستان از افزایش میزان تبخیر استان در ماههای فروردین و اردیبهشت سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و دوره آماری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، داداشی مدیر کل هواشناسی استان در گفتگو با روابط عمومی در خصوص نوسانات تبخیر در ماههای فروردین و اردیبهشت سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و دوره آماری گفت:

میانگین تبخیر در ایستگاههای سینوپتیک استان در فروردین ماه سالجاری 112.4 میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 97 درصد و نسبت به میانگین دوره آماری  25 درصد افزایش را نشان میدهد.

وی افزود: در اردیبهشت ماه سالجاری نیز میانگین تبخیر در استان 148.2 میلیمتر به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل 25 و نسبت به میانگین دوره آماری 5 درصد افزایش تبخیر در استان رخ داده است.

داداشی همچنین گفت: بیشترین میزان تبخیر در فروردین سالجاری در ایستگاه مراوه تپه بمیزان 144.9 میلیمتر و در اردیبهشت ماه در ایستگاه اینچه برون بمیزان 182.7 میلیمتر اندازه گیری و ثبت شده است.

مدیر کل هواشناسی استان در پایان تاکید کرد: با توجه به افزایش میانگین دما و میزان تبخیر، کاهش بارندگی، از بین رفتن ذخایر برفی و در نتیجه کاهش آب های سطحی لازم است در مصرف آب و مدیریت آن تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.