برگزاری وبینار تخصصی تحلیل بارش سال های زراعی ۱۰ سال اخیر در استان گلستان

برگزاری وبینار تخصصی تحلیل بارش سال های زراعی ۱۰ سال اخیر در استان گلستان

✅ وبینار تخصصی تحلیل بارش سال های زراعی ۱۰ سال اخیر استان صبح امروز با حضور کارکنان ستادی و بصورت ویدئو کنفرانس برای همکاران شهرستانی در محل سالن کنفرانس هواشناسی استان برگزار شد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ در این وبینار که با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد’ نوربخش داداشی مدیر کل و سایر کارکنان ستادی حضور داشتند.

✅ برای شرکت کنندگان این وبینار وضعیت پهنه بندی بارش سالهای زراعی (۹۰-۹۱ ) ‘ (۹۱-۹۲)’ (۹۲-۹۳)’ (۹۳-۹۴)’ (۹۴-۹۵)’ (۹۵-۹۶)’ (۹۶-۹۷)’ (۹۷-۹۸)’ (۹۸-۹۹) و (۱۳۹۹-۱۴۰۰) طی ۱۰ سال اخیر و همینطور انحراف از معیار بارش و نتایج حاصله از وضعیت خشکسالی استان با درصد نرمال و سالهای زراعی مرطوب’ نرمال و خشک کم بارش تشریح شد.

✅ لازم به ذکر است که ارائه این وبینار توسط آقای عبدالجبار ملاعرازی و خانم خدیجه محمد نیا صورت گرفت.