برگزاری کارگاه آموزشی شاخص های آسایش و گردشگری در ایستگاههای همدیدی استان گلستان

برگزاری کارگاه آموزشی شاخص های آسایش و گردشگری در ایستگاههای همدیدی استان گلستان

✅ کارگاه آموزشی شاخص های آسایش و گردشگری در ایستگاههای همدیدی استان گلستان روز دوشنبه 1400/9/29 در محل سالن کنفرانس هواشناسی برگزار شد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان’ در این کارگاه آموزشی که با حضور کارشناسان ستادی با رعایت شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی کرونا برگزار شد’ شرکت کنندگان با مفاهیم شاخصهای آسایش و ارتباط آن با گردشگری بر اساس شاخص های اقلیمی شامل شاخص دما’ رطوبت، شاخص شدت شرجی و شاخص دمای موثر و شرایط آب و هوایی برای گردشگری بر اساس شاخص TCI در ایستگاههای همدیدی گلستان آشنا شدند.

✅ در پایان’ پژوهش انجام شده بر اساس این شاخص در استان گلستان دمای موثر دو ماه از سال وضعیت به صورت آسایش و ۶ ماه از سال خیلی خنک در استان حاکم بوده و بر اساس شاخص گردشگری TCI پنج ماه از سال شامل فروردین، اردیبهشت، خرداد، مهر و آبان برای گردشگری در وضعیت خوب، خیلی خوب و عالی و ایده آل برای استان برآورد شده است.

✅ این کارگاه آموزشی با ارائه خانم خدیجه محمدنیا و عبدالجبار ملاعرازی برگزار شده است.