برگزاری کارگاه آموزشی هواشناسی برای کارکنان شرکت مزرعه نمونه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

کارگاه آموزشی با عنوان نحوه اندازه گیری و ثبت پارامترهای هواشناسی ، تحلیل و کاربست داده های اقلیمی و آشنایی با فرآیند صدور پیش بینی ها و هشدار های هواشناسی در شرکت مزرعه نمونه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح استان گلستان در تاریخ 14 دی ماه برگزارشد.

مدرسین کارگاه آموزشی  محمد کردجزی معاون توسعه و پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی و پرویز پنجه کوبی رئیس اداره شبکه دیده بانی و هشدار جوی هواشناسی گلستان بودند و شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با انواع ایستگاههای هواشناسی ، نحوه اندازه گیری پارامترهای جوی ، انواع پیش بینی ها و سطوح هشدارهای جوی و فرآیند صدور آنها و همچنین با هواشناسی کاربردی ( تهک ) و راههای دسترسی به اطلاعات هواشناسی آشنا شدند.