صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی روزچهارشنبه۱۴۰۰/۱۱/۰۶ سال زراعی ۱۴۰۰– ۱۴۰۱