صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره 16