میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان مورخ 9 و 10 شهریور سال 1398