میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان مورخ 98/06/21 لغایت 98/06/23