میزان بارش ایستگاههای هواشناسی استان از تاریخ 20 مهر لغایت 22 مهر