میزان بارش های سامانه بارشی اخیر

 مجموع بارش های استان از 3 تا 6 مهرماه 1401