هشدار هواشناسی_ سطح نارنجی شماره ۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸