پنجم دیماه روز «ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی»گرامی باد

پنجم دیماه روز «ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی»گرامی باد

شناخت وقایع طبیعی به پیش‌بینی، پیشگیری و تقابل منطقی با آنها منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، به حداقل رساندن خطرات ناشی از رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی که گاه خود ساخته انسان و تحمیل او بر طبیعت و محیط پیرامون خویش است با انتخاب راهکارهای مؤثر ممکن خواهد بود.

نام‌گذاری این روز از وجوه گوناگونی دارای اهمیت بوده و ضروری است، با گرامیداشت این مناسبت، بیش‌از پیش راهکارهای کاهش اثرات آسیب‌ها و بلایای طبیعی موردتوجه جدی قرار گیرد. شرایط اقلیمی و جغرافیایی ایران نظیر قرارگیری آن روی کمربند زلزله، واقع‌شدن در عرض‌های پایین و… ازیک‌طرف و ساخت‌وسازهای نامطلوب و بدون رعایت نکات ایمنی از طرف دیگر، باعث آسیب‌پذیری آن در برابر بلایای طبیعی شده است.

با گرامیداشت ” روز ملی ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی ” امید است با تلاش همه دست اندرکاران که شبانه روز در ابعاد مختلف کاهش اثرات بلایای طبیعی فعالیت می نمایند با انتخاب راهکارهای مؤثر خطرات ناشی از رخدادهای طبیعی به حداقل ممکن برسد.

روابط عمومی هواشناسی استان گلستان