پیرو کمیته بحران هشدار نارنجی شماره ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۰