پیش بینی فصلی استان گلستان آذر۱۴۰۰

♦️ پیش بینی فصلی استان گلستان آذر۱۴۰۰

♦️ بر اساس گزارش گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی گلستان و بی هنجاری ماهانه بارش، میزان بارش امروزتا یکماه آینده مناطق غربی استان ۱۰ درصد کمتر از نرمال و مناطق دیگر استان نرمال خواهد بود.

♦️ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، عثمان مجیدی سرپرست گروه تحقیقات کاربردی هواشناسی استان در گفتگو با روابط عمومی گفت: میزان بارش یکماه آینده مناطق غربی استان ۱۰ درصد کمتر از نرمال و مناطق دیگر استان نرمال خواهد بود و افزود:

♦️ میزان بارش ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن مناطق غربی استان ۱۰درصد بیشتر از نرمال و مناطق دیگر استان نرمال خواهد بود.

♦️ مجیدی میزان بارش سال زراعی جدید را ۷۵.۱ میلیمتر اعلام نمود و بیان داشت که این مقدار نسبت به آمار بلند مدت ۱۵ درصد کاهش را نشان میدهد.

♦️ وی در ادامه گفت: بارش ۱۲ بهمن تا ۹ اسفند در کل استان نرمال و بارش ۱۰اسفند تا ۱۱ فروردین در شرق و مرکز استان ۱۰ درصد کمتر از نرمال و غرب استان نرمال خواهد بود.

♦️ وی در خصوص وضعیت دما و بی هنجاری های ماهانه میانگین دمایی استان گفت: میانگین دماییکماه آینده در مناطق کوهپایه و کوهستانی ۱ تا ۲ درجه بیشتر از نرمال و مناطق شمالی استان ۰.۵ تا ۱ درجه بیشتر از نرمال خواهد بود و میانگین دمای استان از۱۱ دی تا ۱۱ بهمن۱ تا ۲ درجه نسبت به نرمال افزایش خواهد داشت.

♦️ مجیدی در پایان گفت: میانگین دمای استان ۱۲ بهمن تا ۹ اسفند ۰.۵ درجه نسبت به نرمال افزایش خواهد داشت ضمن اینکه میانگین دمای استان ۱۰اسفند تا ۱۱ فروردین در اکثر مناطق استان ۰.۵تا ۱ درجه نسبت به نرمال افزایش و در مناطق ساحلی استان ۰.۵ درجه نسبت به نرمال افزایش را نشان می دهد.