کاهش میزان ماندگاری برف علیرغم افزیش سطح پوشش برف (در مقدار بیشینه) در استان نسبت به سال زراعی گذشته و بلند مدت

کاهش میزان ماندگاری برف علیرغم افزیش سطح پوشش برف (در مقدار بیشینه) در استان نسبت به سال زراعی گذشته و بلند مدت

نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان گلستان در گفتگویی از کاهش میزان ماندگاری برف علیرغم افزیش سطح پوشش برف (در مقدار بیشینه) در استان نسبت به سال زراعی گذشته و بلند مدت آماری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، داداشی در این گفتگو در تحلیلی از وضعیت برف استان در سال زراعی جاری و مقایسه آن با دوره بلند مدت آماری گفت: در استان گلستان معمولا ریزش برف هر ساله در اواسط آبان ماه رخ می دهد و از سوی دیگر در اواخر فروردین ذوب برف اتفاق می افتد. نتایج بدست آمده از پردازش تصاویر ماهواره ای نشان داد که میانگین سطح پوشش برف در سطح استان در سال زراعی جاری به میزان 4 درصد نسبت به سال قبل (1398) کاهش و به میزان 54 درصد نسبت به میانگین بلند مدت افزایش داشته است (جدول 1).

نوسان نسبت به بلند مدت نوسان نسبت به سال قبل میانگین پوشش برف ( کیلومتر مربع  )  ماه ردیف
درصد مقدار درصد مقدار بلند مدت سال 98 سال 99
-61 -20 -87 -87 33 100 13 آبان 1399 1
178 1600 67 1000 900 1500 250 آذر 1399 2
133 2000 250 2500 1500 1000 3500 دی 1399 3
-32 -730 -66 -3030 2300 4600 1570 بهمن 1399 4
29 205 -30 -395 700 1300 905 اسفند 1399 5
18 55 -49 -345 300 700 355 فروردین 1400 6
54 3110 -4 -357 5733 9200 8843 مجموع
جدول 1: نوسانات میانگین پوشش برف در استان گلستان

وی در ادامه افزود: از لحاظ بیشینه سطح پوشش برف، سال زراعی جاری 84 درصد نسبت به سال قبل افزایش را نشان داد که بیشترین میزان پوشش برف در بهمن ماه به میزان 11000 کیلومتر مربع اتفاق افتاد که این میزان برای سال قبل در حدود 7300 کیلومتر مربع می باشد. نکته قابل توجه اینکه این میزان افزایش سطح پوشش برف بیشتر در مناطق شمالی استان که منطقه ای خشک و نیمه خشک می باشد اتفاق افتاده است ( جدول 2).

نوسان نسبت به سال قبل بیشینه پوشش برف ( کیلومتر مربع  )  ماه

ردیف

درصد مقدار سال 98 سال 99
74- 1680- 2280 600 آبان 1399

1

86 3000 3500 6500 آذر 1399 2
164 6400 3900 10300 دی 1399 3
51 3700 7300 11000 بهمن 1399 4
162 6650 4100 10750 اسفند 1399 5
45 750 1650 2400 فروردین 1400 6
83 18820 22730 41550 مجموع

جدول 2: نوسانات بیشینه پوشش برف در استان گلستان

مدیر کل هواشناسی استان در پایان گفت: در نهایت کمینه سطح پوشش برف استان در سال زراعی جاری به میزان 43 درصد نسبت به سال قبل کاهش را نشان داد. که اینطور می توان نتیجه گرفت که علیرغم افزیش سطح پوشش برف (در مقدار بیشینه) در استان نسبت به سال زراعی گذشته و بلند مدت میزان ماندگاری برف کاهش یافته است ( جدول 3).

نوسان نسبت به سال قبل کمینه پوشش برف ( کیلومتر مربع  )  ماه ردیف
درصد مقدار سال 98 سال 99
آبان 1399 1
60- 420- 700 280 آذر 1399 2
44 250 570 820 دی 1399 3
75- 735- 975 240 بهمن 1399 4
31- 90- 290 200 اسفند 1399 5
95- 162- 170 8 فروردین 1400 6
43- 1157- 2705 1548 مجموع

جدول  3: نوسانات ;کمینه پوشش برف در استان گلستان