کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد سال 1399/ لوح تقدیر و تندیس جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد سال 1399/ لوح تقدیر و تندیس جشنواره شهید رجایی

✅ در جشنواره شهید رجایی که امروز دوشنبه 06/15/ 1400 در سالن جلسات استانداری گلستان برگزار شد، نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان مورد تقدیر هادی حق شناس استاندار قرار گرفت و تقدیر نامه و تندیس جشنواره شهید رجایی به وی اهداء شد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، در راستای اجرای مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند یک صورتجلسه مورخه 1400/6/2 شورای راهبری توسعه مدیریت استان، هواشناسی استان گلستان که با امتیاز 959.66 در شاخص های عمومی و امتیاز 991.5 در شاخص های اختصاصی و در مجموع با 1951.16 امتیاز و درصد تحقق 97.55 اهداف برنامه بین 55 دستگاه اجرایی، حائز رتبه اول در ارزیابی عملکرد سال 1399 در استان شده بود، امروز پس از گزارش قدرت اله عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و صحبت های هادی حق شناس استاندار استان در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی از برترین دستگاههای اجرایی استان تقدیر و قدردانی شد.

✅ در همین راستا در ابتدا نوربخش داداشی مدیر کل استان به عنوان مدیر دستگاه اجرایی برتر مورد تقدیر استاندار قرار گرفت و تندیس جشنواره شهید رجایی به وی اهداء شد و در ادامه نسیمه سادات کاظمی، طاهره روحانی و پرویز پنجه کوبی لوح تقدیر و هدایای خود را از استاندار استان دریافت نمودند.