کسب رتبه اول هواشناسی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال 1399

کسب رتبه اول هواشناسی استان گلستان در ارزیابی عملکرد سال 1399

✅ با اعلام نتایج ارزیابی، عملکرد دستگاههای اجرایی استان گلستان از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 1399، هواشناسی استان بین 55 دستگاه اجرایی شرکت کننده در 12 گروه با مجموع امتیاز 1951.16 و درصد تحقق 97.55 اهداف برنامه، حائز رتبه اول در استان شد.

✅ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، در راستای اجرای مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند یک صورتجلسه مورخه 1400/6/2 شورای راهبری توسعه مدیریت استان، در خصوص تایید ارزیابی نتایج عملکرد سال 1399 دستگاههای اجرایی استان، هواشناسی با امتیاز 959066 در شاخص های عمومی و امتیاز 991.5 در شاخص های اختصاصی و در مجموع با 1951.16 امتیاز و درصد تحقق 97.55 اهداف برنامه بین 55 دستگاه اجرایی شرکت کننده در ارزیابی در 12 گروه که طی نامه شماره 254765 – 1400/6/8 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شد، اداره کل هواشناسی استان گلستان حائز رتبه اول در استان شد.

✅ کسب این موفقیت را به ریاست محترم سازمان هواشناسی، مدیر کل و کلیه همکاران استان تبریک و تهنیت عرض مینماییم.