پیش بینی فصلی استان گلستان تیر 1401

پیش بینی فصلی استان گلستان تیر 1401

♦️به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان  بارش نیمه دوم تیر تا نیمه اول مرداد ماه نسبت به  نرمال در شرق استان 25 درصد و در غرب استان 35 درصد کاهش خواهد داشت متوسط بارش بلند مدت استان در این دوره در غرب استان 24 و در شرق استان حدود 27 میلیمتر می باشد.

♦️ وی ادامه داد بارش استان در نیمه دوم  مرداد تا نیمه اول شهریور ماه در شرق استان نرمال خواهد بود. در غرب استان 10 درصد کمتر از نرمال پیش بینی می شود. متوسط بارش بلند مدت استان در این دوره در غرب استان 19 و در شرق استان حدود 24 میلیمتر می باشد.

♦️داداشی اضهار داشت  میزان بارش نیمه دوم شهریور  تا نیمه اول مهر ماه نرمال خواهد بود. متوسط بارش بلند مدت استان در این دوره در غرب استان 46 و در شرق استان حدود 20 میلیمتر و  بارش نیمه دوم مهر  تا نیمه اول آبان ماه 10 تا 20 درصد کمتر از نرمال خواهد بود. متوسط بارش بلند مدت استان در این دوره در غرب استان 60 و در شرق استان حدود 39 میلیمتر می باشد.

 

 

♦️ وی در خصوص وضعیت دما و بی هنجاری های ماهانه میانگین دمایی استان گفت: میانگین دمای نیمه دوم تیر تا نیمه اول مرداد استان گلستان  0.5 تا 1 درجه بیشتر از نرمال خواهد بود. متوسط دمای بلند مدت استان در این دوره در غرب استان 28.8 و در شرق استان حدود 29.9 درجه سانتی گراد و میانگین دمای نیمه دوم مرداد تا نیمه اول شهریور استان گلستان 0.5 تا 1 درجه بیشتر از نرمال خواهد بود. متوسط دمای بلند مدت استان در این دوره در غرب استان 28.5 و در شرق استان حدود 29.7 درجه سانتی گراد و میانگین دمای نیمه دوم شهریور تا نیمه اول مهر استان گلستان نرمال تا 0.5 درجه بیشتر از نرمال خواهد بود . متوسط دمای بلند مدت استان در این دوره در غرب استان 25.5 و در شرق استان حدود 26.1 درجه سانتی گراد خواهد بود .

♦️ نوربخش داداشی در پایان گفت: میانگین دمای نیمه دوم مهر تا نیمه اول آبان استان گلستان نرمال تا 0.5 درجه بیشتر از نرمال خواهد بود. متوسط دمای بلند مدت استان در این دوره در غرب استان 19.6 و در شرق استان حدود 20 درجه سانتی گراد می باشد.