34 درصد کاهش بارندگی سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته/ 38  درصد کاهش نسبت به سال زراعی دوره بلند مدت در گلستان

34 درصد کاهش بارندگی سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته/ 38  درصد کاهش نسبت به سال زراعی دوره بلند مدت در گلستان

نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی گلستان گفت: روند کاهش بارندگی در استان همچنان ادامه دارد و در مرداد ماه سالجاری نسبت به میانگین آماری مرداد ماه 5 درصد کاهش بارندگی و از ابتدای سال زراعی جاری در مقایسه با سال زراعی گذشته 34 درصد و نسبت به دوره بلند مدت سال زراعی 38 درصد کاهش بارندگی رخ داده است.

به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، داداشی مدیر کل استان در گفتگو با روابط عمومی و در تحلیل شرایط آب و هوایی مرداد 1400  استان گفت:

میانگین بارش در مرداد 1400 استان  14.7 میلیمتر بوده است، که این مقدار در مقایسه با آمار بلند مدت مرداد ماه استان  5 درصد کاهش را نشان می دهد و در این بین بیشترین میزان بارش در ایستگاههای سینوپتیک استان در کلاله به میزان 38.3 میلیمتر  به ثبت رسیده و کمترین میزان بارش به میزان 0.1 میلیمتر در ایستگاه اینچه برون اتفاق افتاده است.

این مقام مسئول در ادامه گفت میزان بارش از ابتدای سال زراعی جاری لغایت 31 مرداد 271.3 میلیمتر بوده که نسبت به سال زراعی قبل 34 درصد و نسبت به دوره بلند مدت سال زراعی 38 درصد کاهش داشته است.

این مقام مسئول در ادامه گفت : در مرداد  1400 میانگین دمای ایستگاههای سینوپتیک استان 30.8 درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه 1.4 درجه سانتیگراد نسبت به متوسط مرداد ماه افزایش داشته است. حداکثر دمای مرداد ماه سالجاری 45.4 درجه سانتیگراد در مراوه تپه  و حداقل دمای این ماه 19.6 درجه سانتیگراد در گرگان  به ثبت رسیده است.