تحلیلی بر وضعیت آب و هوایی بهمن سال ۱۴۰۰ استان

‍ ♦️ تحلیلی بر وضعیت آب و هوایی بهمن سال 1400 استان گلستان

 

میزان بارش استان از ابتدای سال زراعی تا اول اسفند 196.3 میلیمتر و نسبت به دوره آماری 14 درصد کاهش داشته است. در مقایسه با سال گذشته 59 درصد افزایش داشته است.

 

✍️ به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی مدیر کل استان در تحلیل شرایط آب و هوایی بهمن 1400 گفت بارش در بهمن ماه نسبت به دوره آماری افزایش داشته است

♦️در بهمن 1400 میانگین بارش استان 72.6 میلیمتر بوده است، این نشان می دهد 21 درصد نسبت به متوسط این ماه افزایش داشته است و بیشترین میزان بارش در بین ایستگاههای سینوپتیک استان در ایستگاه هاشم آباد گرگان 142.5 میلیمتر به ثبت رسیده است و کمترین میزان بارش 49.2 میلیمتر در ایستگاه اینچه برون اتفاق افتاده است.

 

♦️ این مقام مسئول در ادامه گفت : در بهمن 1400 میانگین دمای استان 7.4 درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه 0.5 درجه نسبت به متوسط بهمن ماه افزایش داشته است. حداکثر دمای ثبت شده 26.1 درجه در کلاله و حداقل دمای ثبت شده 4.3- درجه در کلاله به ثبت رسیده است.