• عناوین طرح های تحقیقاتی اجرا شده در هواشناسی استان گلستان

۱- مدلسازی تغییرات بارش با ارتفاع و پهنه بندی آن با GIS در استان گلستان، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : پژوهشگاه هواشناسی، سال ۱۳۹۰

۲- نقش بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مورد مطالعه: استان گلستان)، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : پژوهشگاه هواشناسی، سال ۱۳۹۱

۳- مدلسازی دما با استفاده از ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی و پهنه بندی آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي در استان گلستان، ۱۳۹۲، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : پژوهشگاه هواشناسی

۴- پهنه بندی خطر آتش سوزی در جنگل های استان گلستان با استفاده از GIS ، ۱۳۹۳، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : دانشگاه آزاد گرگان.

۵- پیش بینی خشکسالی های استان گلستان در سه دهه آینده با بررسی عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو، ۱۳۹۴، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : دانشگاه آزاد گرگان.

۶- مدلسازی رگرسیونی دما با استفاده از مشخصات جغرافیایی در استان گلستان، ۱۳۹۵، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : پژوهشگاه هواشناسی

۷- بررسی خشکسالی هواشناسي با شاخص هاي مختلف در استان گلستان و انتخاب بهترین شاخص برای پایش خشکسالی در هر منطقه از استان، ۱۳۹۷، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : پژوهشگاه هواشناسی

۸- بررسی شرایط هواشناسی دریایی در محدوده فرید پاک گمیشان، ۱۳۹۷، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : پژوهشگاه هواشناسی

۹- بکارگیری فن آوری های نوین در خصوص پتانسیل سنجی استفاده از انرژی نو و تجدیدپذیر خورشیدی در استان گلستان، ۱۳۹۸، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : پژوهشگاه هواشناسی