به جهت  تکریم ارباب رجوع و رضایت کاربران محترم تلفن حراست اداره کل 32420990 و تلفن بازرسی 32480266 در ساعات اداری و کل ایام هفته بغیر از روزهای تعطیل در خدمت همکاران گرامی و کاربران محترم می باشد .

بازرسی این اداره کل ، به استناد دستورالعمل اجرایی مواد 91و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری آماده دریافت گزارشات مردمی در زمینه اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری از را ه های ارتباطی زیر می باشد :

1- شماره تلفن مستقیم 32480266

2- دفتر بازرسی اداره کل

3- شماره تلفن 111 مرکز سامد

4- info@golestanmet.ir