اداره فناوری اطلاعات وارتباطات هواشناسی

 ۱-همکاری با ستاد ومدیرکل استان در راستای تدوین برنامه های فناوری اطلاعات وارتباطات هواشناسی استان

۲- تهیه گزارش های عملکرد فناوری اطلاعات وارتباطات هواشناسی استان وارائه به مسئولین ذیربط

۳-انجام عملیات ثبت داده های ایستگاه های هواشناسی استان توسط نرم افزارهای مربوط ،

۴-انجام عملیات کنترل کیفی بر روی داده های کلیه ایستگاههای هواشناسی استان وارسال آنها به ستاد مرکزی بر طبق دستورالعمل های اعلام شده

۵-نگهداری وبه روز رسانی وب سایت استانی

۶- ایجاد وپشتیبانی پایگاههای داده وفراداده موجود در استان

۷-همکاری وتعامل با ستاد مرکزی سازمان در خصوص رفع نواقص آماری واشکالات اعلام شده از سوی دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات هواشناسی

۸- نصب ، راه اندازی ، پشتیبانی وتوسعه کلیه سخت افزارها ونرم افزارهای فناوری اطلاعات وارتباطات مورد نیاز هواشناسی استان

۹-توسعه سیستمهای نرم افزاری مرتبط با امنیت اطلاعات

۱۰- توسعه سیستمهای پایه فناوری اطلاعات جهت بهینه شدن شبکه های ارتباطی داده

۱۱- راهبری ، نظارت وتوسعه شبکه داخلی ارتباط داده وتامین امنیت آن