• سمت
 • مدیر کل :
 • معاونت فنی و پایش هواشناسی :
 • معاونت توسعه و پیش بینی :
 • رییس اداره حراست :
 • رییس اداره پایش :
 • رییس اداره فنی :
 • رییس اداره پیش بینی :
 • رییس اداره فنآوری اطلاعات و ارتباطات :
 • رییس اداره تحقیقات کاربردی :
 • رییس اداره دریایی :
 • رییس اداره مالی :
 • رییس اداره روابط عمومی :
 • نام و نام خانوادگی
 • امان محمد کمالی
 • ———-
 • محمد کردجزی
 • سید اسماعیل حسینی
 • داوود پیلارآم
 • اکبر علی محمد لو
 • محمد قلی پور
 • طاهره روحانی
 • عثمان مجیدی
 • سید اسماعیل حسینی
 • خدیجه مهدوی
 • مریم نیکزادفر
 • شماره تلفن
 • 017132480250
 • 01732480220
 • 01732480080
 • 01732420990
 • 01732480265
 • 01732480195
 • 01732480198
 • 01732480266
 • 01732480080
 • 01732420990
 • 01732480252
 • 01732480198

به ما ایمیل بفرستید

 آدرس اداره کل : گلستان- گرگان- میدان بسیج- سایت اداری – مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان گلستان.
کد پستی: ۳۷۱۵۱- ۴۹۱۸۹

تلفن : 32480230 – 017
فاکس : 32480254 – 017
پست الکترونیکی :

info@golestanmet.ir