برای مشارکت شهروندان در تصمیمات اداره کل هواشناسی موارد زیر تعبیه شده است :

۱- انجمن  

۲- نظر سنجی

۳- نظر سنجی روی خدمات 

۴-  تصمیم گیری الکترونیک

 

 شهروندان می توانند علاوه بر درگاههای فوق با شماره تلفن مستقیم   ۳۲۴۸۰۲۶۶  جهت ارائه نظرات و پیشنهادات و نیازهای خود    تماس بگیرند