عنوان خدمت

شناسه خدمت

دسترسی به خدمت

ارائه گزارش های اقلیم شناسی خشکسالی

13011439100


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق سامانه ملی خدمات دولت و مردم
ارائه گزارش های اقلیم شناسی

13011439101


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق سامانه ملی خدمات دولت و مردم
پیش
بینی هواشناسی آب شناسی

13011439102


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق سامانه ملی خدمات دولت و مردم
پیش بینی هواشناسی هوانوردی

13011439104


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای


خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق سامانه ملی خدمات دولت و مردم
پیش بینی هواشناسی کشاورزی

13011439105


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق سامانه ملی خدمات دولت و مردم
پیش بینی هواشناسی جاده ای

13011439107


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق سامانه ملی خدمات دولت و مردم
پیش بینی خدمات عامه هواشناسی

13011439109


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی
پیش
بینی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک

13011439103


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی
تحلیل داده و ارائه آمار و اطلاعات هواشناسی

13011439106


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی
پیش بینی هواشناسی دریایی و
اقیانوس شناسی

13011439108


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی