عنوان خدمت

شناسه خدمت

بستر ارائه خدمت

ارائه گزارش های اقلیم شناسی خشکسالی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۰


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی
ارائه گزارش های اقلیم شناسی
در حوزه های هواشناسی ، کشاورزی ، هیدرولوژی ، اقتصادی و اجتماعی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۱


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی
پیش
بینی هواشناسی آب شناسی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۲


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی
پیش بینی هواشناسی هوانوردی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۴جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای


خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی
پیش بینی هواشناسی کشاورزی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۵


134


جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی
پیش بینی هواشناسی جاده ای

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۷جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی
اطلاع رسانی وضع آب و هوا

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۹جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی
پیش
بینی هواشناسی آلودگی هوا و گرد و خاک

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۳جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی
ارائه آمار و اطلاعات حاصل از
تحلیل داده های هواشناسی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۶جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی
پیش بینی هواشناسی دریایی و
اقیانوس شناسی

۱۳۰۱۱۴۳۹۱۰۸جزییات خدمت


شناسه خدمت


سئوالات متدوال


راهنمای خدمت


مسئولین مرتبط


بیانیه سطح توافق


نظر سنجی


شکایت

دسترسی به خدمت از طریق درگاه مدیریت خدمات دولتی