اداره شبکه پایش هواشناسی

۱-بررسی وارائه توجیهات مستدل جهت توسعه شبکه ایستگاههای هواشناسی استان

۲-نظارت برحسن اجرای دستورالعمل های تخصصی ابلاغی از ستاد در ایستگاههای هواشناسی

۳- همکاری در طراحی فرم های ثبت اطلاعات مورد نیاز کلیه ایستگاهها

۴-تعیین نیازهای مهارتی کارکنان شبکه دیدبانی استان جهت طی دوره های لازم ومرتبط

۵- کنترل ونظارت بر چگونگی گزارش های ارسالی ایستگاهها وگزارش های دریافتی از طریق سامانه مخابراتی هواشناسی به صورت همزمان

۶- نظارت و پیگیری پرداخت حق الزحمه متصدیان ایستگاههای اقلیم شناسی وبارانسنجی مطابق یا مقررات مربوط

۷- همکاری مستمر در تهیه مطالب مربوط به فعالیت ایستگاههای شبکه دیدبانی جهت درج در نشریات و بولتن های استان و سازمان

۸-پیگیری بهبود مسیر توسعه شغلی کارشناسان هواشناسی همدیدی شاغل در ایستگاهها