مجموع بارش های استان از 5 تا 6 اسفند ماه 1401

مجموع بارش های استان از 18 تا 22 بهمن ماه 1401

مجموع بارش های استان از 9 تا 13 آذرماه 1401

مجموع بارش های استان از 6 تا 7 آذرماه 1401

 مجموع بارش های استان از 6 تا 8 آبان ماه 1401      ——- >     میانگین بارش استان در این مدت

 مجموع بارش های استان از 2 تا 4 آبان ماه 1401      ——- >      میانگین بارش استان در این مدت

 مجموع بارش های استان از 3 تا 6 مهرماه 1401