مجموع بارش های استان از 04 تا 08 اسفندماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 04 تا 07 اسفندماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 27 تا 30 بهمن ماه ۱۴۰۲ به تفکیک

مجموع بارش های استان از 27 تا 29 بهمن ماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 13 تا 14 بهمن ماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 7 تا 9 بهمن ماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 4 تا 5 بهمن ماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 24 تا 25دی ماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 16تا 17دی ماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 07تا 08 دی ماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 04تا 05 دی ماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 26تا 28 آذر ماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 26تا 27 آذر ماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 23تا 25 آذر ماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 20تا 21 آذر ماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 7تا 8 آذر ماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 30آبان ماه تا 1 آذر ماه ۱۴۰۲

مجموع بارش های استان از 26تا 27 آبان ماه 1402

مجموع بارش های استان از 19 تا 20آبان ماه 1402

مجموع بارش های استان از 16 تا 17آبان ماه 1402

مجموع بارش های استان از 8 تا 9 آبان ماه 1402

مجموع بارش های استان از 28 تا 29 مهر  ماه 1402

مجموع بارش های استان از 19 تا 22 مهر  ماه 1402

مجموع بارش های استان از 19 تا 20 مهر  ماه 1402

مجموع بارش های استان از 17 تا 18 مهر  ماه 1402

مجموع بارش های استان از 13 تا 14 مهر  ماه 1402

مجموع بارش های استان از 4 تا 6 مهر  ماه

1402

مجموع بارش های استان از 3 تا 5 شهریور ماه 1402

مجموع بارش های استان از 29 تا 30 مردادماه 1402

مجموع بارش های استان از 10 تا 11 مردادماه 1402

مجموع بارش های استان از 3 تا 4 مردادماه 1402

مجموع بارش های استان از 24 تا 25 تیر ماه 1402

مجموع بارش های استان از 16 تا 20 خرداد ماه 1402

مجموع بارش های استان از 16 تا 17 خرداد ماه 1402

مجموع بارش های استان از 11 تا 13 خرداد ماه 1402

مجموع بارش های استان از 26 تا 27 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 23 تا 27 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 23 تا 25 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 20 تا 21 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 14 تا 15 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 13 تا 14 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 12 تا 13 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 11 تا 12 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 5 تا 6 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 10 تا 14 فروردین ماه 1402

مجموع بارش های استان از 29 اسفند 1401 تا 4 فروردین  1402

مجموع بارش های استان از 5 تا 6 اسفند ماه 1401

مجموع بارش های استان از 18 تا 22 بهمن ماه 1401

مجموع بارش های استان از 9 تا 13 آذرماه 1401

مجموع بارش های استان از 6 تا 7 آذرماه 1401

 مجموع بارش های استان از 6 تا 8 آبان ماه 1401      ——- >     میانگین بارش استان در این مدت

 مجموع بارش های استان از 2 تا 4 آبان ماه 1401      ——- >      میانگین بارش استان در این مدت

 مجموع بارش های استان از 3 تا 6 مهرماه 1401