مجموع بارش های استان از 3 تا 5 شهریور ماه 1402

مجموع بارش های استان از 29 تا 30 مردادماه 1402

مجموع بارش های استان از 10 تا 11 مردادماه 1402

مجموع بارش های استان از 3 تا 4 مردادماه 1402

مجموع بارش های استان از 24 تا 25 تیر ماه 1402

مجموع بارش های استان از 16 تا 20 خرداد ماه 1402

مجموع بارش های استان از 16 تا 17 خرداد ماه 1402

مجموع بارش های استان از 11 تا 13 خرداد ماه 1402

مجموع بارش های استان از 26 تا 27 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 23 تا 27 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 23 تا 25 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 20 تا 21 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 14 تا 15 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 13 تا 14 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 12 تا 13 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 11 تا 12 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 5 تا 6 اردیبهشت ماه 1402

مجموع بارش های استان از 10 تا 14 فروردین ماه 1402

مجموع بارش های استان از 29 اسفند 1401 تا 4 فروردین  1402

مجموع بارش های استان از 5 تا 6 اسفند ماه 1401

مجموع بارش های استان از 18 تا 22 بهمن ماه 1401

مجموع بارش های استان از 9 تا 13 آذرماه 1401

مجموع بارش های استان از 6 تا 7 آذرماه 1401

 مجموع بارش های استان از 6 تا 8 آبان ماه 1401      ——- >     میانگین بارش استان در این مدت

 مجموع بارش های استان از 2 تا 4 آبان ماه 1401      ——- >      میانگین بارش استان در این مدت

 مجموع بارش های استان از 3 تا 6 مهرماه 1401