مستندسازی و گردآوری و جمع­بندی فعالیت های انجام شده در رابطه با هر یک از گروه­های کاربری تولید مواد غذایی و آشکار سازی نقش پر اهمیت خدمات هواشناسی کشاورزی در آن فعالیت است. چنانچه این مهم با دقت و حساسیت انجام پذیرد، نقش و جایگاه سازمان هواشناسی کشور  در ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید مواد غذایی در سطح ملی مشخص خواهد شد.

سند محصول در بخش اجرایی دربرگیرنده تفصیلات اجرایی و مراحل و اقدامات اداری طی شده برای پیاده سازی سامانه تهک در خصوص محصول کشاورزی مورد نظر در استان می باشد.

تهک دریایی در خصوص میگو و صید پره بصورت سالیانه تهیه می شود