تحلیل سنوپتیکی سیلاب منطقه خوش ییلاق در تاریخ 86/5/13

تحلیل سنوپتیکی سیلاب منطقه خوش ییلاق و تیل آباد استان گلستان در روز شنبه 13/5/86 در روز جمعه یک مرکز کم ارتفاع با هسته سرد در تراز 500 هکتو پاسکال در شمال ترکمنستان و بر روی دریاچه آرال شکل گرفت . همزمان الگوی تابستانی (کم فشار گرمایی) بر روی نقشه های سینوپتیکی روی ایران حاکم بوده بطوریکه در لایه های سطح زمین جریانات سنوپتیکی از هندوستان و پاکستان عبور نموده و تا ایران ادامه داشت.یک پر فشار ضعیف بر روی دریای خزر شکل گرفته بود و با خط همفشار 1008 هکتوپاسکال تا سواحل جنوبی دریای خزر کشیده شده بود.بطوریکه در پاره ای نقاط در سواحل در روز جمعه بارشهای پراکنده ایجاد نمود. در بعد از ظهر روز شنبه با تشکیل یک تراف بر روی مرکز کم ارتفاع واقع بر روی ترکمنستان و حرکت آن بسوس سواحل جنوبی دریای خزر با یک کم فشار نسبی هم شرق دریا بسوی گلستان حرکت کرد.بدین ترتیب شرایط صعود جوی از سطح زمین تا بالاترین لایه های جو بر روی استان گلستان (شرق استان )فراهم شد و ابرهای همرفتی بزرگ CB  کاپیلاتوس تشکیل شده و توسعه یافت و ناپایداری شدید موضعی در ابعاد حدود 20 در 20 کیلومتر موجب بارشهای رگباری بسیار شدید و توفانی گردید . بیشترین بارش گزارش شده از ایستگاه باران سنجی خوش ییلاق بمیزان 200 میلی متر طی یک ساعت و نیم بود. جهت بررسی صحت و سقم گزارش کارشناسان هواشناسی به منطقه مورد نظر اعزام شد. آنها طی گزارش که از منطقه و خسارات وارد شده داشتند با متصدی مصاحبه نموده و از روشهای مختلف برای محاسبه استفادهنمودند تا احتمال خطا و یا رفع آن را توسط متصدی برطرف نمایند در نهایت با توجه به گزارشات محلی و گزارشات متصدی به این نتیجه رسیدند که گزارش فوق صحیح بوده و شروع بارندگی از ساعت 5/6 عصر وخاتمه آن 9 شب گزارش شد. و طی یک ساعت و نیم 200 میلی متر باران توسط متصدی اندازه گیری شده است . و این شدت بارش در هواشناسی رگبار بسیار شدید violent shawer نامیده میشود که در طی ده دقیقه بیش از 8 میلی متر بارش و در طی یکساعت بیش از 50 میلی متر بارندگی حادث میشود و این بارشها مخصوص مناطق حاره بوده و در شرایط خاصی نیز در نواحی جنب حاره همرفتی بزرگ داشته و اغلب بارشهای رگباری بسیار شدید که منجر به flash flood میشود در نواحی مزبور اتفاق میافتد .و این شرایط خاص اغلب در فصل گرم و بخصوص ماه مرداد ایجاد میشود که بلحاظ وقوع آن در شرایط محلی پیش بینی را دچار اشکال می نماید . زیرا که نقشه های پیش بینی در ابعاد سینوپتیکی بوده و شرایط محلی در آن لحاظ نمیشود بنابر این برای پیش بینی های محلی مدلهای محلی نیاز است. در کشورهای پیشرفته با استفاده از اطلاعات رادار ،جو بالا ،ایستگاههای سطح زمین ،ماهواره و.. مدلهای محلی طراحی کرده اند و قادرند 12 ساعت قبل وقوع توفان محلی را با استفاده از آن پیش بینی نمایند./.