اداره کل هواشناسی گلستان ، هیچ گونه مجوز کسب و کاری برای فرد یا گروه صادر نمی کند .