آگهی مزایده فروش خودروهای دولتی (1400)

سامانه ستاد ایران

 

افراد شرکت کننده در مزایده :

1- جمال الدین کاظمی

2- محمد فرج نژاد

3- ابوالقاسم حسام

4- بهزاد ایزدی

5- سید مجتبی میر افضلی ——-> برنده

6- سعید ملاح

7- پیمان رایجی

8- سید تقی سادات

9- یداله میر رضایی

10- سید سجاد حسینی

11- علیرضا رضایی