پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع

  • شفافیت فرایندی

  • پاسخگویی و مسئولیت پذیری

  • تسلط بر فرایند

  • زمان فرایند

  • نظام مند بودن فرایند

  • کلیت فرایند