• عناوین مقالات علمی ارائه شده در نشریات علمی – پژوهشی داخلی

1- بررسی و ارزیابی مدل LARS-WG برای شبیه سازی داده های اقلیمی استان گلستان (2007-1993)، مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 1390، نویسندگان: مشکواتی، ا. کردجزی، م. و بابائیان،

2- بررسی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هواشناسی و خشکسالی در استان گلستان، تحقیقات منابع آب ایران، 1396، نویسندگان: کردجزی، م. و  کابوسی، ک

3- پهنه بندی زراعی- بوم شناختی کشت گندم دیم استان گلستان بر پایه ویژگی های هواشناسی، زراعی، خاک و اراضی، ( مجله کشاورزی بوم شناختی 7 (2) (1396) 154 – 131)- نویسندگان: کامی کابوسی، عثمان مجیدی داشلی برون

4- پایش خشکسالی با استفاده تلفیقی از آمار بارش و داده های حاصل از سنجنده Terra/MODIS ، مجله مهندسی زیست سامانه، دوره 6، شماره2، تابستان 1396. نویسندگان: عثمان مجیدی داشلی برون، کامی کابوسی

5- پهنه بندی تاریخ های کاشت و برداشت و طول مراحل رشد گندم دیم بر اساس داده های بارش و دما در استان گلستان، نشریه زراعت دیم ایران دوره 6، شماره 1، شهریور 1396. نویسندگان: کامی کابوسی، عثمان مجیدی داشلی برون

6- بررسی عدم قطعیت خروجی مدلهای گردش عمومی در پیش بینی متغیرهای هواشناسی  استان گلستان، مجله علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه چمران، سال 1397، کردجزی، م. و  کابوسی، ک.

7- دورنمای اثر گرمایش جهانی بر دگرگونی الگوی زمانی مکانی رخداد استرس حرارتی ایران، پژوهش های تغییرات آب و هوایی، دوره1، شماره 3سال 1399، نویسندگان:  میثم فغانی – جنیفر فینچت

8- واکاوی شدت- مدت مساحت بارش و تاثیر آن بر سیل با استفاده از تصاویر و داده های رادار هواشناسی ( مطالعه موردی سیل 8 خرداد 1393)، نشریه سنجش از دور، سال 12 ، شماره اول ، بهار99، نویسندگان : پرویز پنجه کوبی- محمد ریحانی- مهدی جاوردی –محمد رضا رحمن نیا

 

  • عناوین مقالات علمی ارائه شده در نشریات خارجی

1- Zoning of forests fire risk based on environment, human and land factore ( Case study: Golestan province, Iran). Asian Journal of Water, Environment and Pollution,. vol. 15, no. 2, pp. 99-106, 2018, Authors: Kami kaboosi, Osman majidi Dashlibroon.

  • عناوین مقالات علمی ارائه شده در کنفرانس های داخلی و بین المللی

1- Study on the climate change in Golestan province for the period 2010-2039,2010

2- بررسی تغییر اقلیم استان گلستان در دوره 2039-2010 با استفاده از سناریوهای مختلف مدل HadCM3، 1390، اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم- کرج، نویسندگان: محمد کردجزی ،ایمان بابائیان و امیر حسین مشکواتی

3- آشکارسازی اقلیم استان گلستان، 1390، اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم- کرج، نویسندگان: نبی خلیلی- محمد کردجزی، محمود محمد قلی پور، مریم نیکزادفر

 

4- بررسی خشکسالی در استان گلستان در دوره 2039-2010 با استفاده از سناریوهای مختلف مدل HadCM3 ، 1390، چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب-تهران، نویسندگان: محمد کردجزی، عبدالجبار ملا عرازی، سعید باقری، ایمان بابائیان

 

–  پهنه بندی خطر آتش سوزی جنگل های استان گلستان بر اساس متغیرهای هواشناسی و ویژگی های اراضی، چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، خرداد 1396. نویسندگان: کامی کابوسی، محمد کردجزی و عثمان مجیدی داشلی برون

2- بررسی آماری روند تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید گندم استان گلستان، اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی ، 1396، نویسندگان: کامی کابوسی، عثمان مجیدی داشلی برون

– محاسبه ضریب رواناب و بیشینه دبی با استفاده از داده های رادار هواشناسی ( مطالعه موردی حوضه شیرآباد گلستان )، اولین همایش ملی تجربه نگاری و آینده پژوهی مدیریت مردم نهاد مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیل، سال 1399، نویسندگان : پرویز پنجه کوبی – مهدی جاوردی- محمد رضا رحمن نیا

3– بررسی تغییرات زمانی و مکانی ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی ( ارتفاعات استان گلستان )، همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئو ماتیک 1400): نویسندگان: عثمان مجیدی داشلی برون – مهدی مسعودی – علی سلطانپور

4- کاربرد سنجش از دور چند طیفی در مطالعه تغییرات استرس آبی گیاهان در محیط برنامه نویسی گوگل ارث انجین ( مطالعه موردی شهرستان گنبد کاووس )، همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئو ماتیک 1400)، نویسندگان: عثمان مجیدی داشلی برون – مهدی مسعودی – مریم نیکزادفر

5- بررسی کارایی تصاویر ماهواره ای در تشخیص شوری آبهای ساحلی ( مطالعه موردی سواحل بندرترکمن )، همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئو ماتیک 1400)، نویسندگان: عثمان مجیدی داشلی برون – مهدی مسعودی – علی سلطانپور

6- بررسی تغییرات فصلی کیفیت آب های ساحلی با تصاویر ماهواره ای در محیط برنامه نویسی گوگل ارث انجین مطالعه موردی خلیج گرگان، پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس، سال 1400، نویسندگان: عثمان مجیدی – سید اسماعیل حسینی – عبدالجبار چوگان – مهدی مسعودی – نوربخش داداشی – مهدی جاوردی.

7- پایش تغییرات دمای سطح آب دریای خزر با تصاویر چند زمانه ماهواره ای، پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس، سال 1400، نویسندگان: عثمان مجیدی – سید اسماعیل حسینی – عبدالجبار چوگان – مهدی مسعودی – نوربخش داداشی – مهدی جاوردی.

 

 

  • عناوین طرح های تحقیقاتی اجرا شده در هواشناسی استان گلستان

1- مدلسازی تغییرات بارش با ارتفاع و پهنه بندی آن با GIS در استان گلستان، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : پژوهشگاه هواشناسی، سال 1390

2- نقش بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مورد مطالعه: استان گلستان)، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : پژوهشگاه هواشناسی، سال 1391

3- مدلسازی دما با استفاده از ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی و پهنه بندی آن با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي در استان گلستان، 1392، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : پژوهشگاه هواشناسی

4- پهنه بندی خطر آتش سوزی در جنگل های استان گلستان با استفاده از GIS ، 1393، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : دانشگاه آزاد گرگان.

5- پیش بینی خشکسالی های استان گلستان در سه دهه آینده با بررسی عدم قطعیت مدل های گردش عمومی جو، 1394، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : دانشگاه آزاد گرگان.

6- مدلسازی رگرسیونی دما با استفاده از مشخصات جغرافیایی در استان گلستان، 1395، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : پژوهشگاه هواشناسی

7- بررسی خشکسالی هواشناسي با شاخص هاي مختلف در استان گلستان و انتخاب بهترین شاخص برای پایش خشکسالی در هر منطقه از استان، 1397، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : پژوهشگاه هواشناسی

8- بررسی شرایط هواشناسی دریایی در محدوده فرید پاک گمیشان، 1397، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : پژوهشگاه هواشناسی

9- بکارگیری فن آوری های نوین در خصوص پتانسیل سنجی استفاده از انرژی نو و تجدیدپذیر خورشیدی در استان گلستان، 1398، کارفرما: اداره کل هواشناسی استان گلستان، مجری : پژوهشگاه هواشناسی

 

 

1391

کنفرانس ژئوفیزیک ایران-تهران محمد کردجزی،ایمان بابائیان،سعید باقری بررسی خشکسالی در استان گلستان  با استفاده از اثر جمعی مدلهای AOGCM 8
1392خرداد همایش هواشناسی دریایی محمد کردجزی- عبدالجبار ملاعرازی و سعید باقری بررسی تاثیر نسیم دریا بر میزان رطوبت ودما در سواحل جنوب شرقی دریای خزر 9
اسفند 92 پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی محمد کردجزی ,سعید باقری ,ایمان بابائیان بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش های سیل آسا در استان گلستان 10
اسفند 92 پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی محمد کردجزی ,عبدالجبار ملاعرازی ,سعید باقری بررسی وضعیت بارش، دما، رطوبت و باد در سه ماهه بحران آتش سوزی در جنگل های استان گلستان 11
بهمن 92 اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار محمد کردجزی، امیر حسین مشکواتی، ایمان بابائیان و سعید باقری تغییر اقلیم و اثرات آن در استان گلستان با استفاده از ریز مقیاس نمایی مدل Lars-wg 13
اردیبهشت 93 شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران-تهران محمد کردجزی، عثمان مجیدی، عبدلجبارملاعرازی و سعید باقری مدلسازی تغییرات دما با ارتفاع و پهنه بندی آن در استان گلستان 15
اردیبهشت 93 شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران-تهران محمد کردجزی، محمد رضا رحمن نیا و سعید باقری بررسی وقوع سیلاب در استان گلستان 16
مهر 93 همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران-تهران محمد کردجزی، عبدالجبار ملاعرازی، محمد رضا رضوی، محمدرضا رحمن نیا و حسین شاکری مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3 و Echo-g) در پیش بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع و نیاز آبی گیاهان تحت تغییر اقلیم در گرگان 17
مهر 93 دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب شهری-تهران محمد کردجزی ، عبدالجبار ملاعرازی

 

بررسی وضعیت رخداد بارش های بیش از 10 میلیمتر در شبانه روز و اثرات آن برسیلاب شهری در استان گلستان 18
مهر 93 دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب شهری-تهران محمدرضا رحمن نیا، محمد کردجزی و  سید محمد رضا رضوی

 

بررسی سینوپتیکی بارش های منجر به سیل در استان  گلستان مطالعه موردی شهریور ماه 1389 19
اردیبهشت 94 کنفرانس ملی هواشناسی ایران 94 محمد کردجزی، محمدرضا رضوی، کامی کابوسی ، عبدالجبار ملاعرازی و عثمان مجیدی

 

بررسی عدم یقین پیش بینی خشکسالی­های هواشناسی استان گلستان در سی سال آینده

 

20
بهمن 94 پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم محمد کردجزی، مریم نیکزادفر  و محمدرضا رضوی بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز آبی محصول گندم در گرگان

 

21
مهر 94 سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب ،تهران محمد کردجزی، محمد رضا رضوی و محمدرضا رحمن نیا لزوم استفاده از سامانه هشدار سریع جهت پیش بینی بارش­های سیل آسا در استان گلستان

 

22
شهریور94 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت محمد کردجزی، محمدرضا رضوی بررسی اثرات چابکی سازمان بر اثربخشی سازمان در هواشناسی گلستان 23
بهمن 94 پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم، تهران محمد کردجزی،آزیتا امیری، محمدرضا رضوی، پس پردازش برون داد مدل دینامیکی  MRI-CGCM3 برای پیش بینی فصلی بارش گرگان

 

24
دی 95 نهمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا سازمان هواشناسی کشور محمد کردجزی، محمدرضا رحمن نیا، ایمان بابائیان، پیش بینی ماهانه و فصلی بارش گلستان با استفاده از پس پردازش آماری خروجی مدل دینامیکی CPS2 25
خرداد 1396 چهارمین همایش بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در تهران کامی کابوسی، محمد کردجزی، عثمان مجیدی پهنه بندی خطر آتش سوزی در جنگل های استان گلستان بر اساس متغیرهای هواشناسی و ویژگی های اراضی 26
مهر 1396 دومین همایش ملی مدیریت منابع آب  نواحی ساحلی محمد کردجزی، نوربخش داداشی، محمد رضا رحمن نیا بررسی عوامل ایجاد پدیده گرد و غبار در استان گلستان 27
مهر 1396 دومین همایش ملی مدیریت منابع آب  نواحی ساحلی محمد کردجزی، نوربخش داداشی، محمد رضا رحمن نیا بررسی تغییر اقلیم و اثرات زیانبار آن در استان گلستان 28
بهمن 96 همایش خلیج فارس محمد کردجزی، نوربخش داداشی، محمد رضا رحمن نیا بررسی تغییرات جریان آب ورودی به دریای خزر در دوره 1394-1346 مطالعه موردی استان گلستان 29
آذر 96 همایش محیط زیست عثمان مجیدی ، کامی کابوسی  و محمد کردجزی پهنه بندی خطر آتش سوزی جنگل های استان گلستان بر اساس متغیرهای هواشناسی و ویژگی-های اراضی 30
آبان 1397 اولین کنفرانس یبن المللی پیش بینی عددی وضع هوا و اقلیم محمد کردجزی، نوربخش داداشی، محمدرضا رحمن نیا بررسی صحت پیش بینی فصلی بارش استان گلستان در دوره های مختلف سال، مطالعه موردی: مدل MRI-CPS2

 

31