خدمات زیر خدمات استانی می باشد می توانید برای خرید آمار و اطلاعات هواشناسی بصورت online به لینک سمت چپ میز خدمت یا به آدرس data.irimo.ir مراجعه نمایید . لازم به ذکر است که ابتدا در این سامانه ثبت نام کرده سپس می توانید امار مورد نیاز خود را انتخاب و به صورت online خرید نمایید .

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply