ثبت نام در سامانه توسعه هواشناسی کاربردی tahak.irimo.ir

از سال 1393 با توجه به اهتمام دولت تدبیر و امید در راستای اقتصاد مقاومتی از طریق ایجاد امنیت غذایی در کشور و سیاست محوری سازمان هواشناسی ، مبنی بر کاربردی کردن داده ها و اطلاعات هواشناسی در جامعه، سامانه تهک تعریف شد. این سامانه در حقیقت یک پل ارتباطی مطمئن، پایدار و همیشگی بین سازمان و کاربران نهایی خدمات هواشناسی خواهد بود که امکان برقراری ارتباط دو سویه را برای طرفین فراهم می سازد.فرآیندی است که درآن داده ها و اطلاعات هواشناسی متناسب با نیازکاربرنهایی تهیه وپردازش شده  و درزمان مناسب دراختیارکاربر قرارگرفته تا کاربر بتواند درفرآیند تولید  ، بهترین و مناسب ترین تصمیم را اتخاذ نماید.

اهداف اساسی سامانه توسعه هواشناسی کاربردی

  • رویکرد نوین سازمان هواشناسی کشور در افزایش کارایی اطلاع رسانی
  • محور قرار دادن نیاز کاربران نهایی
  • توجه به نقش استراژیک بخش تولید مواد غذایی و وابستگی های آن به عوامل هواشناسی
  • یاری رساندن در جهت استفاده بهینه از شرایط جوی در افزایش راندمان
  • کمک در کاهش اثرات شرایط نامناسب جوی