جانمایی جدید برای سکوی هواشناسی دریایی گلستان

بازدید و مکان یابی محل جدید سکوی هواشناسی دریایی گلستان انجام پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، چهارشنبه 27 مهر 1401 با حضور دکتر بهزاد لایقی  مدیر مرکز علوم جو و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور ،  دکتر مصطفی  ایزدفر مدیر کل شبکه دیدبانی سازمان هواشناسی کشور و مهندس داداشی مدیر کل هواشناسی گلستان، بازدید و مکان یابی محل جدید سکوی هواشناسی دریایی گلستان انجام پذیرفت .

 طی این بازدید از مکان های پیشنهادی، توسط نمایندگان سازمان هواشناسی بازدید بعمل آمده و در نهایت مرکز پرورش ماهیان در قفس دکتر ایمری به عنوان مکان جدید سکوی هواشناسی دریایی گلستان انتخاب شد  و  تاییدیه های  لازم جهت نصب تجهیزات ایستگاه هواشناسی دریایی در این مکان اخذ گردید.

از ویژگی های مهم ایستگاه خودکار هواشناسی دریایی علاوه بر سنجش پارامترهای جوی منطقه، سنجش وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب دریاست

بازدید و مکان یابی محل جدید سکوی هواشناسی دریایی گلستان انجام پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، چهارشنبه 27 مهر 1401 با حضور دکتر بهزاد لایقی  مدیر مرکز علوم جو و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور ،  دکتر مصطفی  ایزدفر مدیر کل شبکه دیدبانی سازمان هواشناسی کشور و مهندس داداشی مدیر کل هواشناسی گلستان، بازدید و مکان یابی محل جدید سکوی هواشناسی دریایی گلستان انجام پذیرفت .

 طی این بازدید از مکان های پیشنهادی، توسط نمایندگان سازمان هواشناسی بازدید بعمل آمده و در نهایت مرکز پرورش ماهیان در قفس دکتر ایمری به عنوان مکان جدید سکوی هواشناسی دریایی گلستان انتخاب شد  و  تاییدیه های  لازم جهت نصب تجهیزات ایستگاه هواشناسی دریایی در این مکان اخذ گردید.

از ویژگی های مهم ایستگاه خودکار هواشناسی دریایی علاوه بر سنجش پارامترهای جوی منطقه، سنجش وضعیت فیزیکی و شیمیایی آب دریاست.