تحلیلی بر وضعیت آب و هوایی خرداد سال 1401 استان گلستان

تحلیلی بر وضعیت آب و هوایی خرداد سال 1401 استان گلستان

هواشناسی گلستان

 

️✍به گزارش روابط عمومی هواشناسی گلستان، نوربخش داداشی مدیر کل استان در تحلیل شرایط

آب و هوایی خرداد ۱۴۰۱ گفت، خشکسالی بسیار شدید را در استان شاهد بودیم.

️♦در خرداد ۱۴۰۱ میانگین بارش استان 2.7 میلیمتر بوده است، این نشان می دهد 87درصد نسبت
به متوسط این ماه کاهش بارش رخ داده و بیشترین میزان بارش در ایستگاههای سینوپتیک استان درمینودشت 5.5 میلیمتر به ثبت رسیده است و کمترین میزان بارش 0.8در مراوه تپه اتفاق افتاده است.
️♦ میانگین بارش از ابتدای سال زراعی تا پایان فصل بهار 333.5 میلیمتر بوده است، این نشان می
دهد 15.7درصد ( معادل 62 میلیمتر ) نسبت به متوسط این مدت کاهش بارش رخ داده است. نسبت
به سال گذشته 40 درصد افزایش داشته است.

️♦ این مقام مسئول در ادامه گفت : در خرداد 1401میانگین دمای ایستگاههای سینوپتیک استان
26درجه سانتیگراد بوده است بطوریکه 0.1 درجه نسبت به متوسط خرداد ماه کاهش داشته است.
حداکثر دمای ثبت شده 45.1 درجه در اینچه برون و حداقل دمای ثبت شده 8.8 درجه در فرودگاه
گرگان به ثبت رسیده است.

️♦این مقام مسئول در ادامه گفت با توجه به پیش بینی فصلی کاهش میزان بارش ها نسبت به شرایط
نرمال تا پایان تیرماه همچنان ادامه خواهد داشت.