صورتجلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان گلستان شماره14