هشدار هواشناسی سطح زرد شماره 22 تاریخ – 1402/06/06