حضور مدیر کل هواشناسی گلستان در مراسم ورود تاریخی حضرت امام در روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ در فرودگاه بین المللی گرگان