هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱

صورتجلسه كميته هواشناسي كشاورزي استان گلستان – تاریخ 1401/09/16