مسئولین مرتبط خدمات الکترونیکی

طاهره روحانی ———مسئول خدمات الکترونیک  : 32480266

مریم نیکزادفر ——–روابط عمومی  : 32480198

نسیمه السادات کاظمی ——کارشناس آموزش  : 32480252