صورتجلسه كميته هواشناسي كشاورزي استان گلستان – تاریخ 1401/07/06

هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۲۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

توصیه هواشناسی دریایی شماره48 مورخه 1401/07/06

هشدار دریایی سطح زرد شماره22 مورخه 1401/07/06