مجموع بارش از ابتدای سال زراعی 1402/02/11 لغایت1402/02/12