مجموع بارش از ابتدای سال زراعی 1402/02/11 لغایت1402/02/12

میزان بارش های سامانه بارشی اخیر

 مجموع بارش های استان از 3 تا 6 مهرماه 1401