پیرو هشدار نارنجی شماره 10 آمار بارش 18 تا 22 بهمن ماه

میزان بارش های سامانه بارشی اخیر

 مجموع بارش های استان از 3 تا 6 مهرماه 1401